VILKA TRÄD KAN MAN FLYTTA?

Alla träd går inte att flytta. Det finns hinder såsom berggrund, jordmån och exempelvis närliggande ledningar som begränsar möjligheterna att gräva upp vissa träd.

PLATSBESÖK

Vi kommer alltid ut på plats och undersöker möjligheterna för flytt. Genom jordanalys och sondering av marken görs en bedömning om det är praktiskt genomförbart. I samband med detta kontrolleras även trädets kondition, så att det är friskt och livskraftigt. En av de viktigaste parametrarna som vi måste ta hänsyn till är trädets storlek och dess rotsystem.

FÖRBEREDELSER

Det är helt avgörande för trädets etablering och fortlevnad att man får med ett tillräckligt stort rotsystem som kan försörja trädet med vatten och näring. Genom att rotbeskära trädet en säsong innan flytt kan man få trädet att delvis bilda ett mer koncentrerat rotsysem som gör det möjligt för flytt av riktigt stora träd. Normalt kan man flytta träd med ett stamomfång upp till en meter.

ETABLERINGSSKÖTSEL

För att flyttade träd skall utveckla sig väl, krävs en omsorgsfull etableringsskötsel. Genom skötselinstruktioner och vägledning hjälper vi er att uppnå snabbast möjliga etablering av de flyttade träden. Saknas kapacitet eller kompetensen inom organisationen kan vi genom vårt nätverk rekommendera ackrediterade entreprenörer.